Prieskumy

Prieskum digitálnej a inovatívnej vyspelosti škôl v SR

Prinašame Vám výsledky prieskumu na školách v SR zameraného na digitálnu a inovatívnu vyspelosť škôl v SR.

Prieskum nadväzujúci na opísané východiskové podmienky bol realizovaný s konkrétnym cieľom vyplývajúcim z požiadaviek Európskej komisie na digitalizáciu školského systému. Hlavným cieľom výskumu bolo zmapovať digitálnu vyspelosť škôl v Slovenskej republike a odhaliť ich reálne inovatívne skúsenosti v rámci vyučovacieho procesu. Do úvahy boli pri tom brané najmä požiadavky na modernú digitálnu školu podľa Európskej komisie a podľa vyhlásenia pre digitálnu Európu 2020.

Dosiahnutie hlavného cieľa prieskumu bolo podmienené jeho rozčlenením na parciálne ciele, na základe ktorých bol zostavený aj anketový formulár. Čiastkové ciele možno zadefinovať nasledovne:

1. - zistenie úrovne technického vybavenia,
2. -preverenie vyspelosti a inovatívnosti učiteľských metód,
3. - odhalenie jestvujúcich nedostatkov,
4. - zhodnotenie reálneho prepojenia škôl s praxou,
5. - získanie spätnej väzby.
 

Jedným z parciálnych cieľov bolo zistenie úrovne technického vybavenia, a to podľa druhu a rozsahu využívania konkrétneho technického vybavenia v rámci vyučovacieho procesu. Ďalej bola preverovaná vyspelosť a inovatívnosť metód, ktoré učitelia využívajú pri svojej práci.  Prieskum mal zároveň odhaliť existujúce nedostatky v technickom vybavení a úrovni digitalizácie školy.

Celý prieskum si môžete stiahnuť TU.


Back to Top