Plány a vízie

Hlavnými cieľmi občianskeho združenia ASIT sú:

 • • podporiť rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile
 • • prispieť k odbornej príprave špecialistov potrebných pre budovanie informatickej spoločnosti
 • • vytvoriť na Slovensku dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu pre investorov – lídrov z oblasti informačných technológií
 • • zabezpečiť spoluprácu medzi významnými IT firmami a školami s cieľom dostať do osnov a do školskej praxe požiadavky a technológie, ktoré sú reálne požadované na trhu práce
 • • podporiť budovanie znalostnej ekonomiky na Slovensku
 
Základným cieľom občianskeho združenia ASIT je vytvorenie rámca pre systematické vzdelávanie, orientované na požiadavky zamestnávateľov. Za účelom napĺňania tohto cieľa bude ASIT vykonávať nasledovné činnosti:

 • • agregovať konkrétne požiadavky na vzdelanie od zamestnávateľov
 • • centrálne zastupovať a hájiť oprávnené záujmy partnerov v oblasti vzdelávania
 • • nezávisle overovať kvalitu realizácie vzdelávania v súlade s požiadavkami IT priemyslu prostredníctvom odborníkov z praxe
 • • podieľať sa na príprave a implementácii projektov v rámci jednotlivých OP a NP
 • • spolupracovať s partnermi s cieľom zjednotiť vzdelávanie a zaviesť priemyselné certifikácie
 • • organizovať diskusné fóra za účasti všetkých dotknutých strán
 • • aktívne riešiť otázky systému duálneho vzdelávania
 • • kooperovať s partnermi a so štátnou správou v rámci stratégií vzdelávania
 
Našou prioritou je spolupráca so základnými a strednými školami

 • • upraviť učebné osnovy a pripraviť špeciálne prispôsobené vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl
 • • odborná príprava špecialistov potrebných pre budovanie informatickej spoločnosti
 • • personálna príprava Slovenska na vstup lídrov z oblasti informačných technológií
 • • podpora rastu zamestnanosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile
 
ASIT bude pri plnení svojich cieľov:

 • • klásť dôraz najmä na vytvárenie digitálnych kvalifikácií pre povolania, ktoré vychádzajú z požiadaviek zamestnávateľov a obsahujú názov povolania a profil absolventa, kde sú uvedené jeho kompetencie
 • • propagovať, podporovať a aplikovať existujúce študijné odbory v oblasti informačno-telekomunikačných technológií na školách
 • • pripravovať nové študijné odbory v oblasti informačno-komunikačných technológií
 • • spolupracovať s výrobcami, servisnými centrami a IT firmami na Slovensku s cieľom zjednotiť vzdelávanie v oblasti odborného vzdelávania, aplikovať vo vzdelávacích projektoch certifikácie relevantných firiem
 •  vytvárať v spolupráci s IT firmami kurzy elektronického vzdelávania (e-learning), ktorý bude pokrývať tak všeobecné znalosti o hardvéri, softvéri, sietiach a diagnostike, ako aj informácie o jednotlivých výrobkoch, či značkách
Back to Top