AMOS Democentrum Bratislava

 AMOS Democentrum Bratislava

 

AMOS Democentrum Bratislava (ďalej len ADB) je návrhom vzorovej digitalizácie vzdelávacieho prostredia škôl v SR, vychádza z poznatkov a  údajov získaných z uskutočnených projektov na základných a stredných školách a následne zrealizovaných prieskumov. Zámerom ADB, poukázať a demonštrovať na vzorových učebniach a laboratóriách možnosti, ktoré prinášajú inovatívne vzdelávacie prostriedky a kompetencie pre rezort  školstva v súvislosti s digitalizáciou školského systému podľa požiadaviek Európskej komisie a podľa vyhlásenia pre digitálnu Európu 2020.

Východiskový stav

Súčasný výchovno-vzdelávací systém v Slovenskej republike vykazuje mnohé znaky klasickej výučby.  Vo vzdelávaní žiakov na slovenských školách naďalej dominujú klasické formy a postupy, čo nezodpovedá moderným vzdelávacím trendom uplatňovaným v sociálne a ekonomicky vyspelejších krajinách Európskej únie.  Ako problematický sa javí taktiež obsah, ktorý má v prevažnej miere teoretický charakter.
Vzhľadom na uvedené zastávame názor, že na Slovensku je potrebné vytvoriť priestor, a najmä prostriedky, podporujúce rozvoj inovácií v školstve.  Odporúčame preto systematickú prípravu a vzdelávanie učiteľov, aby sa práve oni stali nositeľmi inovácií na konkrétnej škole.  Naším zámerom je vo vybudovanom ADB ukázať ako sa dá vyučovať moderne, inovatívne a pútavo za pomoci inovačných technológií a postupov v škole. Cieľom ADB je vyškoliť čo najväčší počet učiteľov školy a zároveň ich zapojiť do inovatívnej výučby a tak následne aplikovať inovatívne vzdelávanie pre žiakov.  Za obzvlášť dôležitú považujeme schopnosť pripraviť žiakov na reálny život, a teda nezostávať pri vyučovaní len v teoretickej rovine.
Reakciou na tieto výzvy je projekt s názvom „AMOS Democentrum Bratislava“, ktorého cieľom je nasadenie informačných technológií, digitálnych laboratórnych prostriedkov a interaktívnych prvkov pre vzorové laboratória na strednej odbornej škole na Hlinickej ulici v Bratislave. Základným východiskom navrhovanej koncepcie je poznanie, že rozvíjanie vzdelávania za pomoci týchto prostriedkov dokáže v oblasti základnej informačnej gramotnosti na školách ponúknuť priestor pre osvojenie si praktických schopností, zručností a kompetencií nielen u pedagógov, ale aj u samotných žiakov, a to na požadovanej úrovni.
Uvedená koncepcia je podporená aj uznesením vlády Slovenskej republiky číslo UV-23731/2010.  V rámci formulovaných cieľov prispeje projekt AMOS k reálnemu rozvoju informačnej spoločnosti, čím zvýši konkurencieschopnosť Slovenska v Európskom kontexte.  Zároveň tým naplní jeden z cieľov Európy 2020 a prispeje tak k dlhodobo udržateľnému rozvoju Slovenskej republiky.  
Projekt AMOS predstavuje komplexné riešenie digitalizácie vzdelávacieho prostredia škôl v SR zahŕňajúce hardvér, softvér, vzdelávanie učiteľov, technickú podporu a správu, digitálny obsah, projektové vyučovanie a spojenie rodičov.
 
Návrh digitalizácie vzdelávacieho prostredia škôl v SR
 

 Popis AMOS Democentra Bratislava

ADB pozostáva s nasledujúcich modulov:

Modul č.1         Multimediálna učebňa
Modul č.2         IT laboratórium
Modul č.3         Digitálne jazykové laboratórium
Modul č.4         Digitálne chemické laboratórium
Modul č.5         Digitálne biologické laboratórium
Modul č.6         Digitálne fyzikálne laboratórium
Modul č.7         Digitálny informačný systém školy
Modul č.8         Digitálne videokonferenčné laboratórium
Modul č.9         Špecializované laboratórium Sieťových IKT vzdelávaní
Modul č.10       Špecializované akreditované vzdelávanie a priemyselne certifikovanie  učiteľov školy

Hlavné ciele ADB

Hlavným cieľom ADB je vytvorenie vzorovej škôly 21. storočia v prostredí slovenského školstva,   integrácia informačno-komunikačných prostriedkov do vzdelávacieho procesu, podporenie zavádzania inovácií k prístupu učiteľov k vzdelávaniu a zvýšenie motivácie žiakov k samotnej výučbe s napojením na zamestnávateľov.

Ciele:

Vytvoriť na škole kontrolované vzdelávacie prostredie bohaté na technológie a umožniť tak učiteľom skvalitniť a zatraktívniť vzdelávací proces pomocou digitálnych technológií a obohatiť vyučovanie o digitálny vzdelávací obsah.Vyvolať záujem verejnosti a zainteresovaných skupín o digitálne vzdelávacie prostredie, ktoré vychádza z princípov 1:1 computingu, digitálnych laboratórií s prepojiteľnosťou jednotlivých predmetov a videokonferencií, ako nástrojom pre spojenie s externými odborníkmi.
Vytvoriť praktické cvičenia na jednotlivé moduly digitálnych laboratórií s naviazaním na reálne predmety a vytvorenie ucelenej metodiky.

Hypotéza:
Predpokladáme, že vytvorením ADB a primeraného obsahu vzdelávania sa zabezpečí kvalita a úspešná adaptovateľnosť žiakov pre ďalšie štúdium. Dosiahne sa primeraného cieľa vzdelávať pre reálny život pri použití najmodernejších prostriedkov a metód vzdelávania.

Projekt má poukázať na možnosti ako sa dá realizovať a reformovať školstvo od technického vybavenia cez pretvorenie prístupu učiteľov k žiakom v prostredí, ktoré bude hlavne prispôsobené pre žiakov, ich úspešné a moderné štúdium a uplatnenie v praxi.

Cieľové skupiny ADB

Návrh ADB - digitalizácie vzdelávacieho prostredia školy sa zameriava na cieľové skupiny:
-       Žiaci strednej školy
-       Učitelia strednej školy
-       Rodičia a rodinní príslušníci

Popis modulov ADB

Modul č. 1: Multimediálna učebňa pozostáva s nasledujúcich prostriedkov, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1. Komplexný návrh inovatívnej multimediálnej učebne je koncipovaný s notebookmi, alebo tabletmi, tlačovým riešením,  interaktívnou tabuľou s projektorom, ďalej je to  hlasovacie zariadenie pre okamžitú spätnú väzbu zo vzdelávacieho procesu na hodine, tablet na vzdialené ovládanie tabule, vizualizér a komplexný softvérový balík pre správu učebne.

Modul č.2: IT laboratórium je komplexný návrh inovatívnej učebne Informatiky, ktorý je koncipovaný na základe multimediálnej učebne a obohatený o modul Lego education program. Uvedený modul umožňuje:

Informačné a komunikačné technológie (ICT):
-       Použitie simulácie modelovaním reálneho
-       Využitie ICT k meraniu, záznamom, odozve a riadeniu udalostí.

Prírodné vedy:
-        Skúmanie sily, rýchlosti a energie
-        Určenie rýchlosti telesa v pohybe, kvantitatívny vzťah medzi rýchlosťou, dráhou a časom
-        Uplatnenie vedeckých postupov pre zhromažďovanie a analýzu dát.

Technika: Rozvoj schopností riešiť úlohy, voľba, konštrukcia, testovanie a vyhodnotenie.

Matematika: Pochopenie a využívanie zlomkov, desatinných čísel, percent a proporcií.

Laboratórium bude obsahovať 4 sady s príslušným vybavením pre Lego Education a následne budú vyškolený učitelia tak, aby vedeli reálne implementovať  Lego Education do jednotlivých predmetov.

Modul č.3: Digitálne jazykové laboratórium je systém digitálneho jazykového laboratória Optimas je prvá technológia na trhu schopná prenosu audio a video zdrojov v reálnom čase a vo vysokej kvalite pomocou počítačovej LAN siete.

Revolučná technológia Optimas kombinuje hardvérové aj softvérové zariadenia, ktoré sú navrhnuté a určené pre používanie v počítačových (multimediálnych) učebniach. Pomocou systému Optimas sa tieto učebne premenia na skutočné výučbové prostredie - ultramoderné digitálne jazykové laboratóriá.

Funkcie Jazykového laboratória Optimas: Odoslanie učiteľskej obrazovky študentom, súčasne odosielanie študentských obrazoviek, centrálny hovor, komunikácia medzi učiteľom a študentmi, osobná komunikácia učiteľ-študent, možnosť vytvoriť skupiny študentov, skupiny pre chat, konverzácia v pároch, vyžiadanie pomoci od učiteľa, monitorovanie študentských obrazoviek, postupné monitorovanie študentských obrazoviek, diskrétne počúvanie, študentských hlasov, diaľkové ovládanie študentských počítačov, blokovanie obrazovky, myši  a klávesnice, diaľkové spustenie počítačových aplikácií, diaľkové vypnutie a zapnutie počítačov, odoslanie súborov jednotlivým študentom, nastavenie individuálnych profilov študentom.

Modul č.4, 5 a 6: Digitálne chemické, biologické a fyzikálne laboratórium je komplexným návrhom inovatívnych špecializovaných laboratórií, ktoré sú koncipované s Notebookmi, alebo tabletami, tlačovým riešením,  interaktívnou tabuľou s projektorom,    ďalej je to  hlasovacie zariadenie pre okamžitú spätnú väzbu z vzdelávacieho procesu na hodine, tablet na vzdialené ovládanie tabule, vizualizér a komplexný softvérový balík pre správu učebne. Špecializované laboratórium dotkneme tak, že pripočítame jeden z modulov na ktorý sa chceme zamerať a to buď: Fyzika, Chémia, alebo Biológia.

Popis zariadení na záznam dát (EasySence produkty): Meracie zariadenia spoločnosti Data Harvest tvoria ucelený systém (zariadenia na zber dát so softvérom EasySence a meracie senzory) určený na meranie rôznych prírodovedných veličín a v spojení s počítačom predstavujú nový moderný spôsob ich merania a analýzy, určených pre základné a stredné školy. Produkty EasySence sú určené pre predmety Matematika, Fyzika, Biológia, Chémia. Špeciálne sú navrhnuté pre školské prostredie s jednoduchým a intuitívnym ovládaním.  Spôsob merania a analýzy veličín je jednoduchý a intuitívny a rýchlo si ho osvojí každý učiteľ i žiak. Meranie sa môže uskutočňovať tak v exteriéri za pomoci prenosných zariadení, ako aj v interiéri napojením na počítač.

Za pomoci softvéru EasySence môžeme analyzovať a zobraziť všetky namerané veličiny rôznymi spôsobmi: odmeraním, momentkovým zobrazením, grafom, osciloskopom i časovaním. SW je lokalizovaný v slovenskom jazyku.

Modul č.7: Digitálny informačný systém školy Onelan Basic je komplexné riešenie informačnej obrazovky s možnosťou sieťového rozšírenia,  vhodné do škôl, ktoré chcú výrazne skvalitniť vnútorný informačný servis a budovať image školy, prezentovať vlastné úspechy alebo sponzorov. Dimenzované pre nepretržitú prevádzku a výkon.  Tipy na využitie: prezentácie fotografií a videa zo školských akcií, hodiny, aktuálne RSS kanály, časované zvonenie hudbou  alebo rádiom (po prepojení s ozvučením v objekte),  webkamera v okne, rozvrh hodín, menu v jedálni, oznamy denné, pravidelné, školská televízia, hlasovania, ankety, sms alebo web dotazníky, kvízy,  edukačný obsah, tabuľky zo súťaží, kalendáre, výročia, odkazovač, upozornenia, varovanie, kvízy organizačné pokyny.  Ďalšie: Počasie a predpoveď, turistické info, zaujímavé časti z webu, poradovník, tabuľkové prehľady, grafy, kurzy, flash animácie a logá, návody, hodnotenia, pracovné výkony, rezervácie, rozvrhy.

Modul č.8: Digitálne videokonferenčné laboratórium Collaborate ROOM HD je  výkonné riešenie  centrály s multipoint MCU funkcionalitou umožňujúcou spojiť až 9 účastníkov. Uvedené riešenie predstavuje inovatívnu formu vzdelávania za pomoci videokonferencie, kde škola sa dokáže spájať s partnerskými školami, ale aj s profesionálmi z prostredia zamestnávateľov. Zároveň umožňuje aplikovať poznatky z praxe od zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu. Riešenie je z pohľadu efektívnosti, úspory času a finančnej sanácie veľmi dobrou voľbou ako zabezpečiť odborné a reálne poznatky z praxe pre študentov a učiteľov školy.  Z prieskumov je zrejme, že zamestnávatelia nedokážu navoliť model osobnej účasti na škole a zapojenia sa do prípravy budúcich absolventov, ale sme presvedčený, že práve takou formou dokážeme nadviazať reálnu spoluprácu zamestnávateľa a školy, nakoľko odborník z praxe nemusí cestovať, ale spája sa z prostredia svojej práce a tým šetrí čas a prostriedky firmy.

Poskytuje kvalitu odosielaného videa až 720p HD, (príjem až do Full HD) a zároveň prenos zvuku cez internet, spolu s dátami prezentácie z PC. Obsahuje:
- video v 720p / Full HD kvalite
- Web rozhranie pre ľahšiu správu s kontrolu, - Možnosť konferencie 1+8miest, pokročilé možnosti zdieľania dát
- Podpora kódovania videa H.264, šírky pásma až do 6 Mb - Podpora dvoch monitorov, podpora nahrávania na HDD a streamovania konferencie
- 10x PTZ Kamera,
- Profi LCD monitor 47" Panasonic TH-47LF5ER 2ks
- Diaľkový ovládač, audiokonferencia na stôl.

Montáž na mobilný stojan alebo pevne na stenu. Balík aktualizácií a podpory na 3 roky.

Modul č.9: Špecializované laboratórium Sieťových IKT vzdelávaní ( Mikrotik ACADEMY). Bezdrôtové technológie sú nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Laboratórium žiakom umožní získať zručnosti a vedomosti potrebné pre výstavbu, manažment a údržbu bezdrôtových dátových sietí. Vybavenie umožňuje získať vedomosti a zručnosti pre konfiguráciu a výstavbu prístupového bodu, klientskej stanice, chrbticovej siete, rôzne architektúry bezdrôtových sietí /mesh/, základy routovania a bezpečnosti v bezdrôtových sieťach.  Technológia RouterOS spoločnosti MikroTik predstavuje v súčasnosti štandard v oblasti profesionálneho nasadenia wifi technológií a je platformou s obrovským rozvojom, súvisiacim s globálnym nárastom wifi technológie.

Modul č.10: Špecializované akreditované vzdelávanie

Školenie v medzinárodnom certifikačnom programe INTEL Teach

Účastníci získajú ucelenú metodiku založená na projektovom vyučovaní a využití informačných technológií vo všetkých vyučovacích hodinách.

Obsahom je:
- projektové vyučovanie
- problémové vyučovanie - tvorba zastrešujúcich otázok
- autorský zákon
- tvorba materiálov na podporu učiteľa
- tvorba materiálu na podporu študentov
- tvorba organizačných dokumentov
- výsledky projektu: multimediálna prezentácia, študentské publikácie, webové stránky
- vytvorenie nástrojov pre hodnotenie
- bezpečná práca s internetom, práca s informáciami
- organizácia práce v počítačovej učebni a v triede
- práca s študentmi s špeciálnymi potrebami

Dokumenty na stiahnutie:

AMOS Democentrum Bratislava (.pdf)AMOS Democentrum Bratislava (.doc), Tlačová správa - AMOS Democentrum Bratislava (.pdf)

 

Back to Top