Memorandum

Právnické a fyzické osoby Školy

 

Skôr než sa rozhodnete zapojiť do projektov ASIT, odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali memorandá o členstve. 

Memorandum uzatvorené medzi o.z. ASIT a právnickou alebo fyzickou osobou:

Memorandum o vzájomnej spolupráci

uzatvorené medzi:

Občianske združenie ASIT
sídlo: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
IČO: 42266424
zastúpené: Slavomír Terezka, riaditeľ O.z.
Bankové spojenie: 4017167040/7500

na strane jednej (ďalej ako „združenie “)

a

názov:
sídlo:
IČO:
Zastúpený:

na strane druhej (ďalej aj ako „partner“) 

spoločne uvádzané aj ako „ účastníci“

 

Preambula

Občianske združenie ASIT vyhlasuje, že združuje právnické a fyzické osoby vykonávajúce vzdelávanie v oblasti informačných technológií.

Partner vyhlasuje, že sa stotožňuje so zámermi, poslaním a  cieľmi  združenia a má záujem o realizáciu cieľov združenia.

Článok 1
(Ciele)

Účastníci sa dohodli na spolupráci pri zavádzaní špecializovaného vyučovania a projektov v oblasti informačných technológii do vzdelávacieho procesu, a tak sa zabezpečiť rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile a tým aj vytvorenie dostatočne kvalifikovanej pracovnej sily pre investorov z oblasti  informačných technológii, minimalizácia časového zaradenia - adaptácie pracovníka do chodu firmy, zníženie nákladov na vzdelávanie, certifikácie, garantovanie zamestnávateľovi, že daný pracovník je vo svojej oblasti vysokokvalifikovaný špecialista.

Článok 2
(Právny rámec)

Účastníci deklarujú, že počas doby vzájomnej spolupráce, budú vyvíjať spoločne úsilie pre dosiahnutie vytýčených cieľov, a to najmä:

a)      spolupracovať pri zavádzaní špecializovaného vyučovania a projektov v oblasti informačných technológii do vzdelávacieho procesu a reflektovať na požiadavky zamestnávateľov,
b)      aplikovať a podporovať projekt – študijný odbor Informačné a sieťové technológie (ďalej len IST) do vyučovacích procesov na stredných školách a následne prípadne pokračovanie vzdelávacieho procesu na vyššom stupni školy a mimoškolské vzdelávanie vo forme ďalšieho odborného vzdelávania podľa potrieb trhu práce,
c)      aktívne propagovať a podieľať sa na oponentúre študijného programu IST, podieľať sa na jeho neustálom rozvoji,
d)      propagácia vzdelávania IT a nových študijných odborov vytvorených touto spoluprácou,   medzi študentmi, pedagógmi a ostatnými školami mimo združenia a verejnosťou
e)      nadviazanie spolupráce medzi odbornými školami mimo združenia s podobným zameraním v Slovenskej republike, ale aj na medzinárodnej úrovni na základe spolupráce a výmenných stáži. Školy v rámci združenia budú úzko spolupracovať a koordinovať svoju činnosť pri napĺňaní tohto projektu,
f)       spolupráca a koordinácia pri vypracovaní projektov na dotácie z EU a štrukturálnych fondov,
g)      poskytnúť vecné a finančné plnenie O.z. ASIT na podporu jeho aktivít v celkovom  objeme príspevku – členského .......,- EUR ročne. Uvedený príspevok je fakturovaný na základe objednávky od člena. Typ členstva partnera je „ .........“
h)      poskytnúť garancie o.z. ASIT  na jedinečnosť tejto spolupráce a tak deklarovať, že ASIT je stavovskou organizáciou zastrešujúcou časť IT priemyslu na Slovensku.

Jednotlivé ustanovenia tohto Memoranda budú vykladané v spojitosti s vykonávacími zmluvami, ktoré sa účastníci medzi sebou zaväzujú uzavrieť, v nadväznosti na  toto Memorandum.

Článok 3
(Duševné vlastníctvo a dôvernosť)

Účastníci sa po vzájomnej dohode zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých ustanoveniach Memoranda a podmienkach vzájomnej spolupráce, ktoré by mohli dotknutého účastníka poškodiť a zároveň sa zaväzujú vzájomne rešpektovať práva účastníkov na ochranu ich duševného vlastníctva.

 Článok 4
(Záverečné ustanovenia)

Memorandum je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou účastníkov.

Memorandum je vyhotovené v slovenskom jazyku, v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každý z účastníkov obdrží jedno z nich.
Účastníci prehlasujú, že všetky údaje uvedené v Memorande sú pravdivé a že nič nezamlčali, čo by malo alebo by mohlo mať vplyv na ich vzájomnú spoluprácu.
Účastníci prehlasujú, že ustanovenia Memoranda vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, že ich prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Na znak súhlasu s celým obsahom Memoranda ho účastníci  podpisujú.
Memorandum nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

Dátum podpisu:

......................................................                               .......................................................

Občianske združenie ASIT                                        

Slavomír Terezka – riaditeľ o.z.                                    zastúpený:

Dokumenty na stiahnutie:

Memorandum - ASIT - spoločnosti (.doc)

Memorandum uzatvorené medzi o.z. ASIT a školou:

 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

uzatvorené medzi:

Občianske združenie ASIT

sídlo: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
IČO: 42266424
zastúpené: Slavomír Terezka, riaditeľ O.z.
Bankové spojenie: 4017167040/7500

na strane jednej (ďalej ako „združenie “)

a

škola:
sídlo:
IČO:
Zastúpený:

na strane druhej (ďalej aj ako „partner“) 

spoločne uvádzané aj ako „ účastníci“

 Preambula

Občianske združenie ASIT vyhlasuje, že združuje právnické a fyzické osoby vykonávajúce vzdelávanie v oblasti informačných technológií.

Partner vyhlasuje, že sa stotožňuje so zámermi, poslaním a  cieľmi  združenia a má záujem o realizáciu cieľov združenia.

Článok 1
(Ciele)

Účastníci sa dohodli na spolupráci pri zavádzaní špecializovaného vyučovania a projektov v oblasti informačných technológii do vzdelávacieho procesu, a tak zabezpečiť rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile a tým aj vytvorenie dostatočne kvalifikovanej pracovnej sily pre investorov z oblasti  informačných technológii.

Článok 2
(Právny rámec)

Účastníci deklarujú, že počas doby vzájomnej spolupráce, budú vyvíjať spoločne úsilie pre dosiahnutie vytýčených cieľov  a to najmä:

a)      spolupracovať pri zavádzaní špecializovaného vyučovania a projektov v oblasti informačných technológii do vzdelávacieho procesu a reflektovať na požiadavky zamestnávateľov,
b)      aplikovať a podporovať projekty súvisiace so zavádzaním informačných technológii do vyučovacieho procesu
c)      propagovať vzdelávanie IT a nových študijných odborov vytvorených touto spoluprácou,   medzi študentmi, pedagógmi a ostatnými školami mimo združenia a verejnosťou
d)      podporovať a nadväzovať spoluprácu medzi školami mimo združenia s podobným zameraním v Slovenskej republike, ale aj na medzinárodnej úrovni na základe spolupráce a výmenných stáži. Školy v rámci združenia budú úzko spolupracovať a koordinovať svoju činnosť pri napĺňaní tohto projektu,
e)      spolupráca a koordinácia pri vypracovaní projektov na dotácie z EÚ a štrukturálnych fondov,
f)       poskytnúť vecné a finančné plnenie O.z. ASIT na podporu jeho aktivít v celkovom  objeme príspevku – členského 300,- EUR ročne. Uvedený príspevok je fakturovaný na základe objednávky od člena. Typ členstva partnera je „NGO“

Jednotlivé ustanovenia tohto Memoranda budú vykladané v spojitosti s vykonávacími zmluvami, ktoré sa účastníci medzi sebou zaväzujú uzavrieť, v nadväznosti na  toto Memorandum.

 Článok 3
(Duševné vlastníctvo a dôvernosť)

Účastníci sa po vzájomnej dohode zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých ustanoveniach Memoranda a podmienkach vzájomnej spolupráce, ktoré by mohli dotknutého účastníka poškodiť a zároveň sa zaväzujú vzájomne rešpektovať práva účastníkov na ochranu ich duševného vlastníctva.

Článok 4
(Záverečné ustanovenia)

Memorandum je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou účastníkov.

Memorandum je vyhotovené v slovenskom jazyku, v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každý z účastníkov obdrží jedno z nich.
Účastníci prehlasujú, že všetky údaje uvedené v Memorande sú pravdivé a že nič nezamlčali, čo by malo alebo by mohlo mať vplyv na ich vzájomnú spoluprácu.
Účastníci prehlasujú, že ustanovenia Memoranda vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, že ich prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Na znak súhlasu s celým obsahom Memoranda ho účastníci  podpisujú.
Memorandum nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.
 

V Bratislave, dňa

......................................................                             ..........................................................

Občianske združenie ASIT                                      

Slavomír Terezka – riaditeľ o.z.                           

Dokumenty na stiahnutie:

Memorandum - ASIT - školy (.doc)

Back to Top