Projekty Sekcia materských škôl

Projekt: ROZVOJ MOTORICKEJ ZRUČNOSTI, JEMNEJ MOTORIKY A TVORIVOSTI - LEGO EDUCATION

Cieľom  je posilnenie rozvoja motoriky, jemnej motoriky a tvorivosti detí predškolského veku prostredníctvom obľúbených stavebnicových systémov, v dôsledku čoho sa rozvíjajú citové kvality a následne aj komunikácia v mladšom predškolskom veku. Vytvorenie národného metodického materiálu vychádza z vlastných skúseností a tradícií v konfrontácii so zahraničnými skúsenosťami, metodickými materiálmi a modelmi.

Predmetom je vytvorenie, spracovanie a overenie výchovnovzdelávacieho programu zameraného na rozvoj jemnej motoriky a tvorivosti ako metódy k rozvoju psychomotorických a kognitívnych schopností dieťaťa v predškolských zariadeniach.

Mladší predškolský vek je charakteristický výrazným rastom emocionálnych, motorických a komunikatívnych kvalít. S nástupom dynamickej psychológie (v USA a v Moskve) sa reálne zväčšuje význam emocionálnej orientácie a posilnenie významu jej rastu. V snahe podporiť rozvoj osobnosti dieťaťa pomocou vhodných hrových aktivít sa aj významnejšie vzdelávacie spoločnosti orientujú týmto smerom. K týmto aktivitám sa radí aj náš projekt.

Odborným garantom pre projekt je spoločnosť Eduxe.

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom formulára.


PREČO LEGO EDUCATION?

Hra je najprirodzenejšia činnosť dieťaťa. Prostredníctvom hry modeluje svet, prežíva situácie z reálneho, ale aj ním vytvoreného sveta fantázie.

Didaktická hra sa dostáva do popredia príchodom dieťaťa do školy. Hra vo vyučovacom procese predstavuje silnú motivačnú zložku, aktivizuje pozornosť, myslenie žiaka. Didaktická hra pomáha realizovať proces učenia komunikačne a zážitkovo. Práve zážitkové učenie v sebe skrýva väčšiu úspešnosť zapamätania, vybavenia a použitia informácií.

Lego prispieva ku kreatívnemu vzdelávaniu našich žiakov. Mia a Max nám prezradia ako vytvoriť zábavné stroje , zvieratá, ktoré otvárajú silné čeľuste, mávajú krídlami, hrať futbalový zápas, vymyslieť dobrodružné príbehy...

So žiakmi 3.b a 4.b triedy sme sa na hodinách angličtiny vybrali na dobrodružnú výpravu do báječného sveta stavebnice LEGO EDUCATION.

Mgr. I. Šepeľová, učiteľka 1. stupňa ZŠ, Pugačevova 1381/7, Humenné

 

Back to Top