Okrúhly stôl k duálnemu vzdelávaniu

Okrúhly stôl - duálne vzdelávanie Témy okrúhleho stola
Výstup z okrúhleho stola Tlačová správa z okrúhleho stola

 

 Okrúhly stôl k duálnemu vzdelávaniu

 

 

Asociácia spoločností IT priemyslu a Zväz elektrotechnického priemyslu SR usporiadali dňa 5.júna 2014 od 9,30 hod. v bratislavskom hoteli Aston okrúhly stôl "Duálne vzdelávanie - recept na nezamestnanosť mladých?".
Asociácia spoločností U priemyslu (ASIT) v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) vytvorili platformu pre riešenie problematiky stredného odborného a duálneho vzdelávania pre IT a elektrotechnický sektor. Jej cieľom je vytvoriť kvalitnú a konkrétnu legislatívu, ktorá dlhodobo podporí požiadavky priemyselných subjektov pôsobiacich v SR, a tým zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov.
 
Nový model duálneho vzdelávania, na ktorom spolupracujú predstavitelia IT a elektrotechnického odvetvia s rezortom školstva, by mohol zvýhodňovať zamestnávateľov, ktorí poskytnú prax študentom. Odmenu za zapojenie sa do systému by pritom mohli dostať aj samotní študenti.

"Na to, aby sa nám firmy vo väčšej miere začali zapájať do takéhoto duálneho vzdelávania, musíme vytvoriť systém, ktorý bude motivovať jednotlivých podnikateľov, aby participovali," povedal dnes v Bratislave po konferencii zameranej na duálne vzdelávanie generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu (ZEP) SR Andrej Lasz.

Podľa Martina Dzbora zo spoločnosti T-Systems je možné, aby v spoločnosti pracovalo v rámci všetkých zamestnancov 3 až 5 % študentov, hoci ich maximálny podiel bude záležať od konkrétnej firmy. Tie by mali dostať odmenu, za reálne odchovaných študentov, hoci istá hodnota sa im vráti aj v podobe "hotových" pracovníkov.

Pre firmy je totiž lacnejšie si nových zamestnancov vychovať, než ich hľadať na trhu práce, kde už teraz evidujú nedostatok a následne ich ako zamestnancov školiť. "Ráta sa s rôznymi alternatívami daňových úľav, neráta sa s priamymi dotáciami," skonštatoval Dzbor a dodal, že by rozhodne nemalo ísť o zárobkovú činnosť pre spoločnosti.

V závislosti od ročníka, v ktorom študujú, budú motivovaní aj samotní žiaci. Pôjde buď o štipendium, ktoré ich bude motivovať k tejto forme štúdia, alebo o odmenu za reálne vykonanú prácu. "Pri tej produktívnej činnosti môže ísť až o 1500 odpracovaných hodín za štyri roky," podotkol Dzbor.

Žiaci však nemôžu byť zapojení do výrobného procesu počas prvých dvoch rokov štúdia, pričom by bolo vhodné, aby pomer medzi praktickým a teoretickým vyučovaním bol 60 % pre praktické vyučovanie a 40 % pre teoretické vyučovanie. Tento pomer však bude závisieť od stupňa štúdia, s tým, že podiel praktickej časti sa môže zvyšovať s vekom študentov.

Na novele zákona o odbornom vzdelávaní, ktorého súčasťou je aj duálne vzdelávanie, momentálne pracuje rezort školstva. Prvé pilotné projekty duálneho vzdelávania by mali začať už od nasledujúceho školského roka, pričom od školského roka 2015/2016 by už malo prepojenie škôl a zamestnávateľov fungovať naostro.


Témy Okrúhleho stola k duálnemu vzdelávaniu

• definícia platformy zamestnávateľov k problematike duálneho vzdelávania
• definícia študijných zameraní pre IT a Elektrotechnický sektor
• návrh a definícia podmienok pre zamestnávateľa pri duálnom vzdelávaní

Výstup z okrúhleho stola

• potrebné zmeny legislatívy v koordinácii so zamestnávateľmi, plná podpora konceptu duality vo vzdelávaní odborníkov
• nutnosť jasne definovať podmienky zamestnávanie študentov na prax - zvýšiť motiváciu zamestnávateľov
• informatika (IT), ako samostatná skupina odborov, definícia povolaní, kompetencií a celkovej stratégie prepojenej na potreby firiem
• posúdiť a aktualizovať obsah študijných a učebných odborov v elektrotechnike a prepojiť ich na potreby firiem
• zvýšiť spoluprácu s profesnými elektrotechnickými a IT organizáciami a inštitúciami, aby vznikol jednotný hlas sektora smerom k vládnym inštitúciám

Tlačová správa - Okrúhly stôl k duálnemu vzdelávaniu

Duálne vzdelávanie – recept na nezamestnanie mladých?

(Bratislava, 9. júna 2014) - Asociácia spoločností IT priemyslu (ASIT) v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) budú pri riešení problematiky stredného odborného vzdelávania z pohľadu elektrotechnického priemyslu a IT sektora postupovať spoločne.

Novovytvorená platforma prispeje k vytvoreniu systémovej legislatívy, ktorá bude zohľadňovať požiadavky zamestnávateľov pôsobiacich v Slovenskej republike, a tým zvýši zamestnanosť a zamestnateľnosť mladých ľudí do 25 rokov.

Pracovná skupina je zložená zo zástupcov firiem pod záštitou Ministerstva hospodárstva a spoločnosti INTEL, ktorej hlavným cieľom je spolupôsobiť pri zavádzaní konceptu duálneho vzdelávania na stredné odborné školy v našich oblastiach priemyslu. Tento cieľ by sme chceli naplniť odborným a vecným pripomienkovaním štátnej koncepcie vzdelávania, nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, či reflektovaním potrieb elektrotechnických a IT firiem smerom k projektom zavádzajúcim testujúcim duálny systém vzdelávania.

K prioritám pre IT a elektrotechnický sektor, ktoré boli na stretnutí vyzdvihnuté a komunikované smerom k Ministerstvu školstva a Ministerstvu hospodárstva patrí vytvorenie systému a legislatívneho rámca, ktorý by:

zvýšil motiváciu zamestnávateľov a to aj malých a stredných podnikov, na zapojenie sa do duálneho systému vzdelávania – praktická výučba študentov počas ich štúdia (zmena pomeru teoretickej a praktickej prípravy)
jasne zadefinoval študijné odbory v IT priemysle, kde experimentálny odbor „Informačné a sieťové technológie“ je zatiaľ jediným študijným odborom so zameraním na IT
zvýšil pomer praktickej časti výučby na stredných odborných školách
- v spolupráci s MF SR zmenil spôsob financovania školstva so zameraním na systémový spôsob financovania odborných škôl zohľadňujúcich  potreby priemyslu a praxe
jasne zadefinoval kvalifikačné predpoklady na výkon jednotlivých zamestnaní v IT sektore

 

Výstup z duálneho vzdelávania spol. Tsystems

 

Back to Top