Stanovy

Skôr než sa rozhodnete zapojiť do projektov ASIT, odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali stanovy.

Stanovy občianskeho združenia

A S I T, o. z.

 

Článok I.
Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je ASIT, o. z..
 2. Sídlom združenia je Prievozská ulica 2/A, 821 09 Bratislava, Mestská časť Ružinov.
 3. Združenie ASIT vyvíja činnosť najmä na celom území Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o združovaní občanov“).
 4. Združenie ASIT je nezisková, záujmová, dobrovoľnícka organizácia, nezávislá od  politických strán a hnutí, vykonávajúca svoju činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

Článok II.
Hlavné úlohy a ciele

 1. Cieľom činnosti združenia ASIT je:

a) podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti a to najmä prostredníctvom:

 • podpory aktivít a vzdelávania na všetkých úrovniach, ako aj celoživotného vzdelávania v rôznych oblastiach života,
 • podpory a zavádzania e-learningu ako ďalšieho nástroja vzdelávania,
 • podpory vzdelávania a vytvárania príležitostí pre marginálne skupiny,
 • organizovania kultúrnych, spoločenských, športových aktivít smerujúcich ku globálnemu vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci;

b) príprava a vypracovávanie projektov na podporu vzdelávania;
c) zabezpečenie prepojenia na všetkých úrovniach vzdelávania s požiadavkami a potrebami  zamestnávateľov;
d) kolektívna ochrana spotrebiteľov, podávanie žalôb podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 5), zastupovanie spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní a vstup do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka (§ 93 ods.2 O.s.p.);
e) zastupovanie spotrebiteľa pred orgánmi štátnej správy a podávanie podaní o porušovaní práv spotrebiteľov na orgány štátnej správy;
f) ochrana ľudských práv, rozvoj demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti a zvyšovanie kvality života občanov. V záujme dosiahnutia týchto cieľov bude združenie podporovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu a ich široký prístup k spravodlivosti;
g) odstraňovanie a eliminácia všetkých foriem diskriminácie a nerovností medzi občanmi;
h) nadväzovanie medzinárodných kooperácií a partnerstiev s organizáciami, ktoré majú podobné zameranie smerujúce k cieľom združenia.

 
Článok III.
Členstvo v združení
 1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má právnu spôsobilosť, ako aj právnická osoba, a ktorá má záujem pracovať v prospech združenia.
 2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej žiadosti o členstvo v združení Valné zhromaždenie. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 3. Členovia majú nasledovné:

a) práva:

 • voliť a byť volení do orgánov združenia,
  zúčastňovať sa na všetkých aktivitách združenia a byť o nich včas informovaní,
 • podávať návrhy a pripomienky k činnosti,
 • využívať poradenské služby a aktivity združenia,
 • ukončiť členstvo v združení spôsobom ustanoveným týmito stanovami;

b) povinnosti:

 • poznať a rešpektovať stanovy združenia,
 • obhajovať záujmy združenia,
 • aktívne plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré prijali,
 • platiť členské príspevky;
 1. Zánik členstva v združení:
 • dobrovoľným vystúpením (v deň doručenia písomného oznámenia člena  o vystúpení zo združenia Valnému zhromaždeniu),
 • vylúčením (dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia o vylúčení),
 • úmrtím člena,
 • zánikom združenia.
 
Článok IV.
Orgány združenia
 1. Orgánmi združenia sú Valné zhromaždenie, Predseda a Revízor.

 

Článok V.
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
 2. VZ rozhoduje najmä o:
 • Schvaľuje Stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 • Voľbe a odvolaní Predsedu združenia,
 • Voľbe a odvolaní Revízora,
 • Odvolaniach proti vylúčeniu člena,
 • Schvaľuje koncepciu programu a činnosti združenia,
 • Schvaľuje rozpočet a plán činnosti,
 • Schvaľuje prijímanie nových členov združenia,
 • Schvaľuje plnenie ďalších úloh, ktoré vyplynú z potrieb združenia,
 • Rozhoduje o zániku združenia jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
 1. Zasadnutie VZ zvoláva Predseda podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne, písomnou pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia minimálne sedem (7) dní vopred.
 2. VZ rozhoduje uznesením.
 3. VZ je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina členov združenia, Predseda po vyhlásenej prestávke zvolá nové VZ s tým počtom členov, ktorí sú prítomní.
 4. VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov združenia.
 5. K prijatiu rozhodnutia o zmene stanov a zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením je potrebný súhlas 2/3 prítomných členov združenia.
 6. Mimoriadne VZ zvoláva Predseda, ak o to písomne požiada najmenej polovica všetkých členov združenia alebo Revízor, a to do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.

 

Článok VI.
Predseda

 1. Štatutárnym orgánom združenia je Predseda združenia, ktorého volí a odvoláva VZ.
 2. Štatutárny orgán zastupuje združenie navonok, koná v mene združenia a reprezentuje združenie.
 3. Predseda:
 • predkladá návrh rozpočtu a plán činnosti VZ,
 • zvoláva riadne a mimoriadne VZ,
 • podáva VZ správy o činnosti združenia,
 • podáva VZ návrh na vylúčenie členov,
 • rozhoduje o zmenách v rozpočte, mzdách  a odmenách, pokiaľ nie sú stanovené VZ.
 1. Predseda je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré majú dôverný charakter v zmysle platných právnych predpisov
 2. Za výkon svojej funkcie zodpovedá VZ.

 

Článok VII.
Revízor

 1. Revízor je nezávislým kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VZ.
 2. Revízor:
 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Predsedu na nedostatky a navrhuje mu opatrenia na ich odstránenie,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
 • predkladá správy o činnosti VZ.

 

Článok VIII.
Zásady hospodárenia

 1. Príjmy združenia sú:
 • príjmy z členských príspevkov,
 • príjmy z podporných fondov a nadácií,
 • príjmy z darov právnických a fyzických osôb,
 • príjmy z činností súvisiacich s napĺňaním cieľov združenia,
 • iné príjmy.
 1. Výdavky združenia sú:
 • výdavky spojené s činnosťou združenia,
 • správne výdavky,
 • iné výdavky v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.
 1. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu združenia, ktorý obsahuje všetky rozpočtové  príjmy a výdavky za príslušný kalendárny rok.
 2. Dar poskytnutý združeniu na konkrétny účel môže združenie použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom darcu.
 3. Združenie vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

 

Článok IX.
Zánik združenia

 1. Združenie zanikne:
 • rozhodnutím VZ o dobrovoľnom rozpustení,
 • zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 1. Ak dochádza k zániku združenia rozhodnutím VZ o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo zlúčením s iným združením vymenuje VZ likvidátora, ktorý vykoná majetkové vyporiadanie združenia. V prípade ak dôjde k zániku združenia právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení vymenuje likvidátora ministerstvo. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

Článok X.
Záverečné ustanovenia

 1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR v zmysle Zákona o združovaní občanov.
 2. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
 3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

 

V Bratislave, dňa 13.11.2012

Dokumenty na stiahnutie:

Stanovy OZ ASIT (.pdf)Stanovy OZ ASIT - originál (.pdf)

Back to Top