Realizácia projektu: Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu

Výzva - zariadenia

 
Špecifikácia zákazky
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvojav rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk . www.minedu.sk
 
Názov projektu:  Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu
 
Kód projektu v ITMS2014+ : 312011J706
 

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Operačný program:

Ľudské zdroje

Prioritná os:

Vzdelávanie

Investičná priorita:

 

 

1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho,
neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí,
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných
spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri
výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých
kompetencií

Výška nenávratného príspevku:

198 833,79 EUR

Financovanie:

Termín realizácie:                              od októbra 2018 do januára 2021

Konkrétny cieľ projektu:

1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Aktivity projektu

Aktivita 1: Identifikácia chýbajúcich kompetencií a vzdelávacích potrieb
Aktivita 2: Tvorba a realizácia vzdelávacích programov
Aktivita 3: Spolupráca so zamestnávateľmi

Tlačová správa z konferencie
 
Výsledná správa BIG DATA Analýza vzdelávacích potrieb
 
Viac informácií o projekte nájdete tu: Formulár príkladov dobrej praxe
 
BigData Survey - Študentský dotazník
 
BigData Survey - Dotazník pre zamestnávateľov a zamestnancov
 
Média o projekte:
 
medialne.trend.sk
 
zivot.pluska.sk
 
womanman.sk
 
zena.pluska.sk
 
ereport.sk
 
magazin.pluska.sk
 
lenprezeny.sk
 
 
Back to Top