O nás

ASIT o.z.

Je občianske združenie, ktoré aktívne rieši problematiku komplexného vzdelávacieho systému od predškolskej výchovy až po vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie podľa požiadaviek zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby. Združuje zamestnávateľov a vzdelávacie organizácie na Slovensku a zabezpečuje spoluprácu a koordináciu ich záujmov navzájom, ale aj voči štátnej a verejnej správe s cieľom dosiahnuť účinné a efektívne prepojenie požiadaviek trhu práce s vzdelávacím prostredím slovenských škôl.

Pripravuje nové študijné odbory s priemyselnými certifikáciami podľa požiadaviek zamestnávateľov  z IT  a elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Reálnym výsledkom je aj úspešný študijný odbor „Informačné a sieťové technológie" s viac ako 1317 aktívnymi študentmi na 7 školách na Slovensku.

K prioritám ASITU v odbornom vzdelávaní patrí čo najpresnejšie zadefinovanie kvalifikačných predpokladov, pomenovanie špeciálneho statusu študenta, ktorý sa pripravuje na budúce povolanie, špecifikovanie pomeru teoretického a praktického vyučovania a návrh systému, ktorý by zvýšil motiváciu zamestnávateľov participovať na vzdelávaní študentov. Všetky návrhy a kroky opierame o skúsenosti zamestnávateľov a  vychádzame z reálnych požiadaviek trhu práce.

Do roku 2020 bude na Slovensku potrebných viac ako 15 000  IT špecialistov. Priemerná mzda v IT sektore je na úrovni 1 828 EUR, priemerný počet voľných pracovných miest v roku 2014 je 1 650 mesačne! Preto je dôležité, aby vzdelávanie na stredných školách reagovalo na spomínané požiadavky trhu práce.

Významné IT spoločnosti ako T-Systems, IBM, Lenovo, DELL, Microsoft a ďalšie aktívne kooperujú pri spolupráci s o.z. ASIT a strednými školami, kde sa pripravujú budúci odborníci  na informačné technológie. Priame spojenie so zamestnávateľmi zaručuje prísun najnovších informácií a odborných poznatkov priamo na školu.

K maturite certifikát

Osemročná snaha vyústila k tomu, aby do firiem prichádzali zo škôl hotoví odborníci s praxou s dostatočnými kompetenciami a návykmi. Pre svojich zamestnávateľov absolventi  IST sú prínosom hneď od začiatku, pretože výsledky systému vzdelávania sú priebežne potvrdzované priemyselnými certifikátmi, ktorých úroveň, kvalitu a náročnosť zabezpečujú práve firmy pôsobiace v segmente IT. Školy okrem dobrého mena získavajú väčší záujem študentov a teda viac peňazí, ale aj disponujú najnovším technickým vybavením, kvalitnejšie pripravenými pedagógmi a získavajú aj priame spojenia so zamestnávateľmi.

Požiadavky zamestnávateľov patria do osnov

Úsilie ASITU je, aby sme neustále prinášali do tried a osnov požiadavky, ktoré kladie na absolventov skutočný trh práce. Tak by mala vzniknúť na Slovensku dostatočne kvalifikovaná pracovná sila pre investorov a lídrov nielen z oblasti informačných technológií. Je to možné najmä vďaka spolupráci s riaditeľmi a učiteľmi na spomínanými školách. Je žiaduce, aby aj ďalší zamestnávatelia aktívne podporovali toto úsilie o.z. ASIT, ktoré je smerované najmä priamo k zamestnávateľovi, aby dostal zo školy vysokokvalifikovaného absolventa, ktorý vyrástol nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke osobnostnej. Z komunikácie zo študentmi vieme, že mládež sa v tejto oblasti chce vzdelávať, treba jej preto poskytnúť tie najlepšie podmienky a možnosti.


Referencie

 v roku 2008 sme úspešne pripravili a zrealizovali prvý školský vzdelávací program IT na stredných školách v rámci SR - „Informačné a sieťové technológie“
 docielili sme vysoký záujem u zamestnávateľov a škôl o študentov študijného odboru „Informačné a sieťové technológie“ s viac ako 1317 aktívnymi študentmi na 7 školách na Slovensku
• pripravili a zrealizovali sme 16 projektov v rámci opatrení OP Vzdelávanie s alokáciou viac ako 6,5 mil. EUR
• podieľali sme sa na realizácií 1:1 computingu na ZŠ „Notebook pre každého žiaka“
• otvorili sme AMOS Democentrum Bratislava za viac ako 65 tisíc EUR, kde bude prebiehať overovanie uplatnenia najnovších inovatívnych technológií a metodík v reálnom prostredí strednej odbornej školy
• v spolupráci so spoločnosťou DELL sme pripravili nový študijný program pre gymnáziá a stredné odborné školy pod názvom Špecialista pre IT riešenia v kontaktnom centre
• pripravili sme inovovaný študijný program pre agro sektor, ktorý vznikol v spolupráci školy, zamestnávateľov a ASIT. Uvedený inovovaný študijný program reaguje na nedostatok absolventov pre daný sektor
• aktívne riešime otázky systému duálneho vzdelávania, kde výstupom je organizácia okrúhlych stolov k danej problematike
pripravujeme a realizujeme pre školy nové projekty a granty
Back to Top