Projekty IT sektor

Informačné a sieťové technológie Špecialista pre IT riešenia v kontaktnom centre

 

Projekt: INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

Profil absolventa študijného odboru „Informačné a sieťové technológie”

Z vlastnej praxe máme skúsenosť, že na Slovensku chýba študijný odbor, ktorý by absolventovi umožňoval stať sa odborníkom na konštrukciu, diagnostiku a hardverovú časť počítača.

Nový študíjny odbor Informačné a sieťové technológie pod č.: 2694 6, pre nový školský vzdelávaci program. Schválene MŠ SR dňa 1.4.2009 a odborným garantom je o.z. IT Škola.

Sme pripravení pomôcť a podporiť stredné školy, ktoré o jeho zavedenie prejavia záujem. Študijný odbor bude v maximálnej možnej miere spojený s praxou, pričom štúdium bude často kopírovať certifikačné kurzy a žiaci budú získavať certifikáty pre jednotlivé počítačové systémy.

Absolventi získaju najprestíznejšie priemyselné certifikáty z oblasti IKT.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať hlavného koordinatora projektu Slavomíra Terezku.

Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využivajúce moderné IT.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti.
Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblastiach IT, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.
Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.
 
Viac na: Profil absolventa IST (.pdf), Učebný plán IST (.pdf)

 

 
     
 

Dokument na stiahnutie: IST ASIT (.pdf)


Projekt: ŠPECIALISTA PRE IT RIEŠENIA V KONTAKTNOM CENTRE
 
Profil absolventa študijného zamerania „Špecialista pre IT riešenia v kontaktnom centre“
 
Absolvent študijného odboru „Špecialista pre IT riešenia v kontaktnom centre“ je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri návrhu, projekcii a predaji zariadení využívajúce moderné IT technológie.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Po nástupnej praxi je pripravený na výkon špecializovaného predajcu IT riešení v kontaktných centrách, technologických parkoch a vo vývojových strediskách IT spoločností, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou stážou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

Absolvent študijného odboru „Špecialista pre IT riešenia v kontaktnom centre“ má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Viac na: Profil absolventa odboru „Špecialista pre IT riešenia v kontaktnom centre“ (.pdf), Učebný plán odboru „Špecialista pre IT riešenia v kontaktnom centre“ (.pdf)

Back to Top