Kto sme a čím sa zaoberáme...

ASIT o.z.

Je občianske združenie, ktoré aktívne rieši problematiku komplexného vzdelávacieho systému od predškolskej výchovy až po vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie podľa požiadaviek zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby. Združuje zamestnávateľov a vzdelávacie organizácie na Slovensku a zabezpečuje spoluprácu a koordináciu ich záujmov navzájom, ale aj voči štátnej a verejnej správe s cieľom dosiahnuť účinné a efektívne prepojenie požiadaviek trhu práce s vzdelávacím prostredím slovenských škôl.

Pripravuje nové študijné odbory s priemyselnými certifikáciami podľa požiadaviek zamestnávateľov  z IT  a elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Reálnym výsledkom je aj úspešný študijný odbor „Informačné a sieťové technológie" s viac ako 1224 aktívnymi študentmi na 7 školách na Slovensku.

K prioritám ASITU v odbornom vzdelávaní patrí čo najpresnejšie zadefinovanie kvalifikačných predpokladov, pomenovanie špeciálneho statusu študenta, ktorý sa pripravuje na budúce povolanie, špecifikovanie pomeru teoretického a praktického vyučovania a návrh systému, ktorý by zvýšil motiváciu zamestnávateľov participovať na vzdelávaní študentov. Všetky návrhy a kroky opierame o skúsenosti zamestnávateľov a  vychádzame z reálnych požiadaviek trhu práce.

Referencie

 v roku 2008 sme úspešne pripravili a zrealizovali prvý školský vzdelávací program IT na stredných školách v rámci SR - „Informačné a sieťové technológie“
 docielili sme vysoký záujem u zamestnávateľov a škôl o študentov študijného odboru „Informačné a sieťové technológie“ s viac ako 1224 aktívnymi študentmi na 7 školách na Slovensku
• pripravili a zrealizovali sme 16 projektov v rámci opatrení OP Vzdelávanie s alokáciou viac ako 6,5 mil. EUR
• podieľali sme sa na realizácií 1:1 computingu na ZŠ „Notebook pre každého žiaka“
• otvorili sme AMOS Democetrum Bratislava za viac ako 65 tisíc EUR, kde bude prebiehať overovanie uplatnenia najnovších inovatívnych technológií a metodík v reálnom prostredí strednej odbornej školy
pripravujeme a realizujeme pre školy nové projekty a granty 
 

Hlavné ciele občianskeho združenia ASIT sú:

  • - podporiť rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile
  • - prispieť k odbornej príprave špecialistov potrebných pre budovanie informatickej spoločnosti
  • - vytvoriť na Slovensku dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu pre investorov – lídrov z oblasti informačných technológií
  • - zabezpečiť spoluprácu medzi významnými IT firmami a školami s cieľom dostať do osnov a do školskej praxe požiadavky a technológie, ktoré sú reálne požadované na trhu práce
  • - Podporiť budovanie znalostnej ekonomiky na Slovensku
 

ASIT bude pri plnení svojich cieľov:

  • - propagovať, podporovať a aplikovať existujúce študijné odbory v oblasti informačno telekomunikačných technológii na školách
  • - pripravovať nové študijné odbory v oblasti informačných technológií, zamerané na oblasti hardvéru, sieti, softwéru a diagnostiky počítačov. V spolupráci so ŠIOV a MŠ SR uvedieme dané študijné odbory do praxe
  • - spolupracovať s výrobcami, servisnými centrami a IT firmami na Slovensku s cieľom zjednotiť vzdelávanie v oblasti IT, aplikovať vo vzdelávacích projektochcertifikácie relevantných firiem
  • - vytvárať v spolupráci s IT firmami kurzy elektronického vzdelávaniae (e-learning), ktorý bude pokrývať tak všeobecné znalosti o hardware, softvéri, sietiach a diagnostike, ako aj informácie o jednotlivých výrobkoch, či značkách
Back to Top