Novinky

sep 2, 2014

Na SOŠ S. Jurkoviča uviedli do života projekt duálneho vzdelávania


Dvanásť študentov prvého ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave má po absolvovaní školy už garantované pracovné miesto.
Tento benefit budú môcť využiť ako účastníci projektu duálneho vzdelávania, na ktorom práve dnes, na začiatku nového školského roku začala spolupracovať stredná škola s obchodnou spoločnosťou Lidl Slovenská republika.
Kategória: Oznamy
Od školského roka 2014/2015 participuje firma na praktickom vyučovaní žiakov študijných odborov "obchodný pracovník" a "pracovník marketingu". Duálne vzdelávanie v tomto prípade znamená, že okrem podieľaní sa na teoretickej príprave študentov vo forme odborných prednášok, poskytne obchodná spoločnosť aj možnosti praktického výcviku vo svojich predajniach. Ako vysvetlil konateľ obchodnej spoločnosti Vladimír Tomko, firma je otvorená aj prijímaniu čerstvých absolventov, podľa doterajších skúsenosti sa však ukazuje, že tí majú viac teoretické ako praktické poznatky. "Máme preto záujem podieľať sa na praktickej príprave študentov na výkon povolania," vysvetlil motiváciu spolupráce zo strany obchodnej spoločnosti. Okrem garantovania pracovnej pozície po absolvovaní školy spoločnosť ponúka študentom aj možnosť získať v prípade dobrého prospechu a zodpovednej školskej dochádzky aj finančné štipendium. "Ak sa bude študent veľmi usilovať, môže dostať veľmi zaujímavú sumu," uviedol Tomko. Pilotný projekt duálneho vzdelávania na škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ocenil aj predseda BSK Pavol Frešo. "Práve toto je príklad, ako možno do vyučovania na škole dostať aj zručnosti, ktoré jednoznačne zvýšia jeho uplatniteľnosť na pracovnom trhu," uviedol Frešo. Avizoval, že pilotný projekt nebude v prípade škôl v pôsobnosti BSK osamoteným. Frešo poukázal aj na to, že v západnej Európe je takéto spojenie škôl s podnikateľským prostredím bežné. Verí preto, že projekt na SOŠ Samuela Jurkoviča môže byť inšpiráciou aj pre legislatívne zmeny, ktoré podporia program duálneho školstva. Jedným z 12 študentov, ktorí sa zapoja do projektu je aj Nicolas. "Najväčšou výhodu pre mňa je v tejto chvíli asi vedomie, že mám zaručené pracovné miesto po škole," povedal. Podobne sa vyjadrili aj ostatní. Už v priebehu dneška sa zoznamovali so svojím budúcim zamestnávateľom a prostredím, v ktorom budú vykonávať prax.
Back to Top