Novinky

mar 31, 2016

Súťaže k podujatiu Mladý tvorca 2016, Nitra


Asociácia spoločností IT priemyslu sa aj v roku 2016 zúčastní podujatia JOB Expo 2016 v Nitre v rámci Mladého tvorcu v termíne 26. - 28.4.2016. Pre študentov sme už teraz pripravili rôzne súťaže o hodnotné ceny, ktorých vyhodnotenie bude prebiehať na podujatí Mladý tvorca 2016. Výhrou pre súťažiaceho nebudú len hodnotné ceny, ale aj mať možnosť ukázať svoju šikovnosť pred špičkovými odborníkmi z IT oblasti.
Kategória: Súťaže

 
Podujatie pre ASIT o.z. moderuje Roman Bomboš z RTVS. 
  
Do jednotlivých súťaží je možné sa prihlasovať individuálne alebo ako tím (okrem súťaže 3D puzzle a HackLAN). Je potrebné uviesť počet a mená účastníkov v tíme.
 
  
Súťaž MOBAPS – súťaž pre nadaných programátorov. Úlohou súťažiacich je vytvoriť najnovšiu mobilnú aplikáciu a počas podujatia Mladý tvorca ju predstaviť odbornej porote a verejnosti. 

1. miesto: voucher na akreditované školenie končiace priemyselným certifikátom od spoločnosti Gopas Sk a hodnotné ceny celkovo v sume 1 500 €
2. miesto: voucher na akreditované školenie končiace priemyselným certifikátom od spoločnosti Gopas Sk a hodnotné ceny celkovo v sume 800 €
3. miesto: prístup na e-learning od spoločnosti Gopas Sk a hodnotené ceny celkovo v sume 500 €

Členovia komisie: 
Milan Kurečko - ui 42 spol. s r.o.
Tomáš Vetrík - Gopas SR, a.s.
Denis Valdman, Karol Grülling - Ness KDC
Slavomír Terezka - ASIT o.z.

Vyhodnotenie súťaže: 26.04.2016

Viac o súťaži MOBAPS

 

Súťaž ROBOSAIT - súťaž o technicky najvyspelejších robotov s predvedením úloh a predvedením komplexného programu. Súťažiaci môžu získať ocenenia v rôznych kategóriách: najlepší vyzerajúci návrh robota, najužitočnejší robot, robot s najpokročilejšou umelou inteligenciou, robot s najlepším hardwarom, robot s najlepším softwarom.   

Súťažiaci budú ocenení hodnotnými cenami v sume od 500 € do 1 500 €. 

Členovia komisie:
Pavol Petrovič - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Jaroslav Juriga – SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
Martin Krug - MikroTik Academy

Slavomír Terezka - ASIT o.z.

 
Vyhodnotenie súťaže: 27.04.2016
 
 
Súťaž HackLAN - súťaž zameraná na preverenie bezpečnosti sietí. Súťaž sa skladá z 2 častí. Prvou úlohou súťažiaceho je nakonfigurovať sieťové aktívne zariadenie tak, aby ho nikto nenapadol a druhou jeho úlohou je hacknúť pripravené zariadenie za účelom získania prístupu k údajom a stiahnuť tieto údaje k sebe na PC.

1. miesto: hodnotená cena v sume 800 €
2. miesto: hodnotná cena v sume 400 €
3. miesto: hodnotená cena v sume 200 €
 
Členovia komisie:
Martin Krug - MikroTik Academy
Zástupca T-Systems Slovakia s.r.o.
Slavomír Terezka - ASIT o.z.
 

Vyhodnotenie súťaže: 26.04.2016 a 27.04.2016 

Viac o súťaži HackLAN

 
Súťaž 3D Puzzle - súťaž na preverenie jemných zručností, sústredenosti a trpezlivosti pri skladaní modelu auta za čo najkratší čas.

1. miesto: hodnotená cena v sume 200 €
2. miesto: hodnotná cena v sume 100 €
3. miesto: hodnotená cena v sume 50 €
 
Vyhodnotenie súťaže: 26.04.2016 a 27.04.2016
 
 
 
Súťaž Projekt SPARK súťaž od Microsoftu o najlepšie zostavenú hru cez Project Spark: http://welcome.projectspark.com. Project Spark umožňuje súťažiaci zahrať sa a vytvoriť si hru podľa svojich predstáv.

1. miesto: hodnotená cena v sume 140 € - IoT Sada Microsoft
2. – 4. miesto: hry na Xbox od Microsoftu v hodnote 100 €

Vyhodnotenie súťaže: 26.04.2016 

Viac o súťaži Projekt SPARK

Súťaž Animuj svoj svet – súťaž je zameraná na tvorbu zaujímavej stop motion animácie. Pri tvorbe môžeš využiť svoju kreativitu, predstavivosť ako aj technické zručnosti. 

1. miesto: hodnotená cena v sume 800 €
2. miesto: hodnotná cena v sume 400 €
3. miesto: hodnotená cena v sume 200 €
 
Členovia komisie:
Dávid Grodoľ - Interaktívna škola s.r.o., Animuj svoj svet
Slavomír Terezka - ASIT o.z.
 
Vyhodnotenie súťaže: 27.04.2016
 
 
   
Zmena cien a podmienok súťaží vyhradená.
Dátumy súťaženia, vyhodnotenia a výherné ceny budú doplnené.
 
Prihlasovanie do súťaží: ukončené 20.04.2016
 
 
Harmonogram:
 
  
- - -
 
 
(Vyhlasovateľ súťaže ASIT, o.z. si vyhradzuje právo na zmenu času usporiadania jednotlivých súťaží
a zároveň ich poradie)
 
 
 
Partneri:
 
Dojednania k udeleniu licencie
 

V prípade, že sa Účastník súťaže stane výhercom súťaže v príslušnej kategórii, udeľuje takýto Účastník súťaže prihlásením sa do súťaže v príslušnej kategórii ASIT, o. z., IČO: 42266424, so sídlom: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, Mestská časť Ružinov (ďalej len „ASIT, o. z.“) výhradnú licenciu na použitie diela vytvoreného Účastníkom súťaže v súťaži v príslušnej kategórii, ako aj na použitie všetkých predmetov ochrany duševného vlastníctva, ktoré vznikli pri vytvorení tohto diela alebo v súvislosti s ním (ktorých je Účastník súťaže autorom či spoluautorom alebo osobou inak oprávnenou). Účastník súťaže udeľuje ASIT, o. z. túto licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela, a to v územne a vecne neobmedzenom rozsahu na celú dobu trvania majetkových práv autora podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), a to najmä, no nie len,  na všetky spôsoby použitia diela uvedené v ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a s právom akéhokoľvek spracovania, zásahu, zmeny, spojenia s inými predmetmi ochrany, delenia a pod. bez autorského dohľadu Účastníka súťaže. ASIT, o. z. ako nadobúdateľ udelenej licencie môže nadobudnuté oprávnenia tvoriace súčasť udelenej licencie udeliť v rozsahu udelenej licencie alebo čiastočne tretím osobám (t. j. je oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám) a môže udelenú licenciu postúpiť tretím osobám. ASIT, o. z. je oprávnený, nie však povinný udelenú licenciu využiť. Účastník súťaže nie je a nebude oprávnený jednostranne odstúpiť od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania licencie.

Pokiaľ bude dielo Účastníka súťaže v súťaži v príslušnej kategórii vybrané ako víťazné, zaväzuje sa takýto Účastník súťaže uzavrieť s ASIT, o. z. písomnú zmluvu, v rámci ktorej potvrdí všetky svoje súhlasy, vyhlásenia a záväzky, pričom predmetom tejto písomnej zmluvy bude okrem iného bezodplatné a neobmedzené udelenie výhradnej licencie k dielu a predmetom ochrany duševného vlastníctva vzniknutým na jeho základe či v súvislosti s ním vrátane potvrdenia a vyhlásenia o právach k vytvorenému dielu a prípadne k ďalším súvisiacim predmetom ochrany duševného vlastníctva, všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu či odplatu, a to bezodkladne po tom, ako ASIT, o.z. Účastníka súťaže k uzavretiu zmluvy písomne vyzve.

Takisto je taký Účastník súťaže povinný poskytnúť ASIT, o.z. súčinnosť potrebnú na zápis diela do príslušných verejne prístupných registrov. V súvislosti s vyššie uvedeným Účastník súťaže vyhlasuje, že dielo, ako aj iné predmety ochrany duševného vlastníctva, ktoré môžu prípadne vzniknúť jeho činnosťou v súvislosti so súťažou, sú výsledkom jeho vlastnej tvorivej duševnej činnosti a že sú k nemu vysporiadané všetky práva tretích osôb a že nezasahujú a nebudú zasahovať do akýchkoľvek práv tretích osôb.
Back to Top