Novinky

mar 3, 2015

Výzva MŠ SR na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vo výške 43 560 EUR.
Kategória: Výzvy
 
Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na: 
- identifikáciu konkrétnych požiadaviek trhu práce na kompetencie absolventov stredných odborných škôl v oblasti využívania grafických systémov,
- zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru,
- organizačné zabezpečenie prípravy pedagogických zamestnancov, 
- tvorbu učebných pomôcok, učebných textov a metodických listov,
- tvorbu počítačom podporovaných konkrétnych riešení odborných problémov v nadväznosti na požiadavky praxe.
 
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov pre jeden rozvojový projekt je 2 000 EUR.
 
Dĺžka trvania rozvojového projektu Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. mája 2015 a všetky aktivity musia byť ukončené do 30. novembra 2015.
 
Termín uzávierky: 27.03.2015
Vyplnenú žiadosť zašle žiadateľ a škola v zriaďovateľskej pôsobnosti príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 27. marca 2015 s označením na obálke „Projekty grafických systémov“.
 
Viac informácií o výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v odkaze TU.
Back to Top