Novinky

mar 3, 2015

Výzva MŠ SR na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2015


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2015 vo výške 79 000 EUR.
Kategória: Výzvy
 
Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia1 ) s cieľom skvalitniť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách a strediskách praktického vyučovania.
 
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden rozvojový projekt zameraný na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy je 10 000 EUR.
 
Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. mája 2015 a všetky aktivity musia byť ukončené do 30. novembra 2015.
 
Termín uzávierky: 31.03.2015
Vyplnenú žiadosť zašlú zriaďovatelia škôl a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚSK príslušnému OÚSK do 31. marca 2015 s označením na obálke „Projekt podpory budovania COVP“.
 
Viac informácií o výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v odkaze TU.
Back to Top