Novinky

mar 3, 2015

Výzva MŠ SR na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 vo výške 20 680 EUR.
Kategória: Výzvy
 
Za nedostatkový odbor vzdelávania sa pre potreby tejto výzvy považuje odbor vzdelávania strednej odbornej školy, ktorý je uvedený v Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva TU.
 
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov pre jeden rozvojový projekt zameraný na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania je 2 500 EUR.
 
Dĺžka trvania rozvojového projektu Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. mája 2015 a všetky aktivity musia byť ukončené do 30. novembra 2015.
 
Termín uzávierky: 31.03.2015
Vyplnenú žiadosť zašlú zriaďovatelia škôl a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚSK príslušnému OÚSK do 31. marca 2015 s označením na obálke „Projekt propagácie OVP“.
 
Viac informácií o výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v odkaze TU.
Back to Top