Novinky

apr 15, 2013

OPV-2013/4.1/05-SORO


Názov výzvy: MODERNÉ GYMNÁZIÁ V BRATISLAVSKOM KRAJI

Kód výzvy: OPV-2013/4.1/05-SORO
Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Kategória: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 1. 2013

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 15. 04. 2013

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 1,6 mil. EUR

Oprávnení žiadatelia:

·      gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo obcí (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

·      gymnáziá so sídlom v Bratislavskom krajiktorých zriaďovateľom sú orgány štátnej správy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

·      cirkevné gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

·      súkromné gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Miesto realizácie projektu:

  • Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

75 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

250 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1

Back to Top