Novinky

aug 27, 2013

OPV-2013/2.1/04-SORO


Názov výzvy: PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU

Kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO
Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania

Kategória: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 08. 2013

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 28. 10. 2013

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 2 milióny EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • Mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia  Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií za zlúčiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 Zmluvy o ES (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ;
  • Veľké podniky, t.j. podnik, nespadajúci pod definíciu MSP.

Vo výzve sa uplatňuje schéma pomoci de minimis.

Miesto realizácie projektu:

  • Trnavský samosprávny kraj;
  • Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Nitriansky samosprávny kraj;
  • Banskobystrický samosprávny kraj;
  • Žilinský samosprávny kraj;
  • Košický samosprávny kraj;
  • Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

50 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

200 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1

Dokumenty na stiahnutie

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/2.1/04-SORO< Kompletná výzva s prílohami na stiahnutie
Back to Top